Bảo hành
Sản phẩm đặc thù không áp dụng chính sách bảo hành.